درباره ما

اینکه ما که هستیم و چه می‌خواهیم و چه می‌کنیم باشد برای کمی‌بعدتر …

ولی همین مقدار بدانید که : ما برای وصل کردن آمدیم…

مجله سبزواریها.کام رویکردی تحلیلی به مسائل فرهنگی،هنری،اجتماعی و سیاسی شهر دارد.

امیدواریم ما را در ادامه ی این مسیر تنها نگذارید.