درمکتب علی : افشاى چهره نفاق

سبزواریها.کام ۲۸ مهر, ۱۳۹۲ ۰ 118 views

یکى از پاسخهاى امام در اواخر جنگ صفین در سال ۳۸ هجرى به نامه معاویه است.

افشاى چهره نفاق معاویه و مشروعیّت بیعت

پس از نام خدا و درود نامه پند آمیز تو به دستم رسید که داراى جملات به هم پیوسته، و زینت داده شده بود که با گمراهى خود آن را آراسته، و با بد اندیشى خاص خود آن را امضاء کرده بودى، نامه مردى که نه خود آگاهى لازم دارد تا رهنمودش باشد، و نه رهبرى دارد که هدایتش کند، تنها دعوت هوسهاى خویش را پاسخ گفته، و گمراهى عنان او را گرفته و او اطاعت مى ‏کند، که سخن بى ربط مى ‏گوید و در گمراهى سرگردان است. (از همین نامه است) همانا بیعت براى امام یک بار بیش نیست، و تجدید نظر در آن میسّر نخواهد بود، و کسى اختیار از سر گرفتن آن را ندارد آن کس که از این بیعت عمومى سر باز زند، طعنه زن، و عیب جو خوانده مى ‏شود، و آن کس که نسبت به آن دو دل باشد منافق است.+

فرستادن دیدگاه »