در مکتب علی : سفارش به میانه روى

سبزواریها.کام ۲۷ مرداد, ۱۳۹۲ ۰ 167 views

نامه دیگرى به زیادبن ابیه، جانشین فرماندار بصره در سال ۳۶ هجرى

سفارش به میانه روى

اى زیاد، از اسراف بپرهیز، و میانه روى را برگزین، از امروز به فکر فردا باش، و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار، و زیادى را براى روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. آیا امید دارى خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالى که از متکبّران باشى و آیا طمع دارى ثواب انفاق کنندگان را دریابى در حالى که در ناز و نعمت قرار دارى و تهیدستان و بیوه زنان را از آن نعمت‏ها محروم مى‏کنى همانا انسان به آنچه پیش فرستاده، و نزد خدا ذخیره ساخته، پاداش داده خواهد شد. با درود +

فرستادن دیدگاه »