در مکتب علی : نکوهش عمرعاص

سبزواریها.کام ۱۰ آذر, ۱۳۹۲ ۰ 189 views

از سخنان حضرت علی (ع) در باره ی عمر عاص / خطبه ۸۳

مرا از پسر زانیه تعجب است، که به مردم شام وانمود مى کند که در من شوخ طبعى است، و انسانى بازیگرم، شوخى مى کنم و در بازى کردن کوشایم.
او به باطل سخن گفته، و به این گونه سخن مرتکب گناه شده.

بدانید که بدترین گفتار دروغ است. او در سخن راندن دروغ مى گوید، و وعده مى دهد و تخلف مى کند، چون درخواست مى کند اصرار می‌ورزد، و چون از او درخواست شود بخل می‌ورزد، به عهدش خیانت مى کند و قطع رحم مى نماید، و چون به میدان جنگ آید براى شعله ور ساختن جنگ چه امر و نهى‌ها مى کند!
البته پیش از بیرون آمدن شمشیرها از غلاف، و چون جنگ آغاز شود بزرگترین حیله اش براى نجات خود، نشان دادن عورتش به مردم است!

به خدا قسم یادِ مرگ مرا از بازى بازمى دارد، و نسیانِ آخرت او را از گفتنِ حق مانع مى شود. او با معاویه بیعت نکرد مگر به شرط بخشیده شدن مصر به او، و اخذ رشوه کمى براى دست برداشتن از دین.+

فرستادن دیدگاه »