در مکتب علی : هشدار از استفاده نارواى بیت المال

سبزواریها.کام ۱۰ شهریور, ۱۳۹۲ ۰ 134 views

نامه به اشعث ابن قیس فرماندار آذربایجان، این نامه پس از جنگ جمل در شعبان سال ۳۶ هجرى در شهر کوفه نوشته شد.

هشدار از استفاده نارواى بیت المال

همانا پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتى در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى، تو حق ندارى نسبت به رعیّت استبدادى ورزى، و بدون دستور به کار مهمّى اقدام نمایى، در دست تو اموالى از ثروتهاى خداى بزرگ و عزیز است، و تو خزانه دار آنى تا به من بسپارى، امیدوارم براى تو بدترین زمامدار نباشم، با درود.+

فرستادن دیدگاه »