در مکتب علی : هشدار به مردم بصره

سبزواریها.کام ۲۶ آبان, ۱۳۹۲ ۰ 213 views

نامه به مردم بصره، در سال ۳۸ هجرى آنگاه که معاویه قصد توطئه در بصره را داشت.

شما از پیمان شکستن، و دشمنى آشکارا با من آگاهید. با این همه جرم شما را عفو کردم، و شمشیر از فراریان برداشتم، و استقبال کنندگان را پذیرفتم، و از گناه شما چشم پوشیدم، اگر هم اکنون کارهاى ناروا، و اندیشه ‏هاى نابخردانه، شما را به مخالفت و دشمنى با من بکشاند، سپاه من آماده، و پا در رکابند. و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید،  حمله ‏اى بر شما روا دارم که جنگ جمل در برابر آن بسیار کوچک باشد، با اینکه به ارزش‏هاى فرمانبردارانتان آگاهم، و حق نصیحت کنندگان شما را مى ‏شناسم، و هرگز به جاى شخص متّهمى، انسان نیکوکارى را نخواهم گرفت، و هرگز پیمان وفاداران را نخواهم شکست. +

فرستادن دیدگاه »